Privacy policy


Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerking die door De Tollenaere NV en De Tollenaere BV wordt uitgevoerd en beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze worden gebruikt.

Wie verwerkt uw gegevens ?

De Tollenaere NV en De Tollenaere BV is de verantwoordelijke voor het beheer van uw gegevens.

De Tollenaere NV
Ringlaan 9,
Eeklo
BE0419 965 755


De Tollenaere BV
Peppelkade 4,
3992 LL HOUTEN Postbus 175,
3990 DD HOUTEN
NL819 292 199b01

Welke gegevens gebruiken wij?

- Naam, adres, beroepsactiviteit en uw contactgegevens (mail en telefoon) die worden verzameld na een contact –of orderaanvraag en met expliciete toestemming van de verstrekker.

- Betaalgegevens en solvabiliteit.

- Gegevens over het gebruik van onze website. Als u onze website bezoekt, kunnen wij gegevens verzamelen over de browser die u gebruikt en uw IP-adres. Wij kunnen kijken van welke site u kwam, waarvoor u onze site al dan niet hebt gebruikt, of welke site u bezoekt wanneer u onze site hebt verlaten.

- Gegevens over reacties op e-mails. Als De Tollenaere NV / BV u e-mails verstuurt, kan informatie worden verzameld over de manier waarop u reageert op dergelijke e-mails.

- Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen:

  • Wanneer u een van onze events bijwoont, kunnen gegevens worden verzameld via videobewakingscamera’s. Ook foto's als sfeerbeeld kunnen worden vastgelegd.
  • Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen we informatie zoals uw IP-adres en uw locatie. We gebruiken ook cookies. Wanneer u gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website, en u post op social media, kan de social media-site ons informatie over u verstrekken.


Op welke manier verzamelen we gegevens?

- Gegevens die u aan ons expliciet meedeelt tijdens een contact –of orderaanvraag of tijdens een kassaverkoop in de winkel.

- Via het gebruik van onze website. U kunt onze website bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of een ander apparaat. Op onze website gebruiken wij tracking tools zoals browsercookies om gegevens over uw gebruik te verzamelen.

- Daarnaast slaat De Tollenaere NV / BV ook publiek toegankelijke persoonsgegevens op van (potentiële) klanten of leveranciers in haar database. Aangezien deze gegevens openlijk gepubliceerd werden, gaat De Tollenaere ervan uit dat zij deze persoonsgegevens ook rechtsgeldig mag bewaren en verwerken.

Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt?

Wij gebruiken uw gegevens om :

- De uitvoering van de overeenkomst te bewerkstelligen en u te voorzien van klantenondersteuning (telefonisch / via e-mail).

- Het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen in hoofde van De Tollenaere.

- Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen:

  • Om u te informeren over onze andere activiteiten zoals deelnames aan events, beurzen en productlanceringen.
  • Om marktonderzoek- en analyses te doen om onze producten en diensten te verbeteren.
  • Voor marketingdoeleinden. Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, kunt u door ons per e-mail, sms, telefoon of op andere wijze worden gecontacteerd met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze komende evenementen, producten of diensten (waaronder nieuwsbrieven).
  • Om onze diensten, producten en website te verbeteren en algemene trends te identificeren. We kunnen gebruikmaken van onze algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten te identificeren.
  • U heeft altijd het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken.


Hoe lang worden deze gegevens bewaard en uw informatie onderhouden?

- Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

- Indien wij beelden van veiligheidscamera’s verzamelen, bewaren wij die maximaal één maand na het evenement.

- Uw contactgegevens worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen informeren over evenementen. U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist.

- Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Uw gegevens worden NIET gedeeld met derden. Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.

Uw rechten:

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen gebruik zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail naar administartie@detollenaere.be met aanduiding van uw naam en telefoonnummer.

Cookies

> Wat zijn cookies:

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Zo kan er informatie over uw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

> Waarom gebruiken wij cookies:

Om de kwaliteit en functionaliteiten van de websites te verbeteren; te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen; u op de hoogte te brengen van en te laten deelnemen aan bepaalde promoties of evenementen.

Update

Deze privacy policy werd laatst geactualiseerd op … 2018. Deze policy wordt gepubliceerd op www.detollenaere.eu, alsook updates.

Privacy policy


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DE TOLLENAERE NV


1.Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.
2.Onze algemene voorwaarden primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van de koper.
3.Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen
vertragingspenaliteiten aan.
4.Onze firma kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventueel productieverlies bij de klant, niet na
leveringsdatum, noch bij laattijdige levering, en zal derhalve ten allen tijde gevrijwaard blijven van enige
schadevergoeding of boete dienaangaande.
5.Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen contant betaalbaar zonder aftrek korting
contant. In geval van niet betaling op de vervaldag zal een nalatigheidsintrest worden toegepast van 10% te
rekenen vanaf vervaldag, en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is; tevens zal de
hoofdsom worden vermeerderd met 15%, met een minimum van 60 EUR. ten titel van schadevergoeding, naast en
boven de vernoemde intresten, zonder dat ook hier in gebreke dient te worden gesteld.
6.De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
7.De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling ; de vervoerskosten worden ten laste gelegd
van de klant, met een minimum van 8 EUR.
8.Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der
goederen bij onze firma, ingediend worden.
9.De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet
vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
10.Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder
ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en
intresten.De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
11.Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van
gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede
uitvoering der door de kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de
verkopers zich het recht voor, van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te
gaan, behouden de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de
goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
12.De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling is geschied van de
verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten. De koper zal de leverancier verwittigen indien de
goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de
woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.
De koper geeft toelating aan de verkoper of zijn lasthebber om zijn terreinen en gebouwen te betreden teneinde
de goederen terug in bezit te nemen.Zolang de goederen niet volledig betaald werden is het de koper verboden
deze te verkopen buiten de normale handelstransacties om te verpanden of op enige andere wijze als zekerheid
aan te wenden.Wanneer de verkochte goederen verwerkt worden in nieuwe producten, wordt deze verwerking
geacht gedaan te zijn voor rekening van de verkoper die de eigendom verwerft van de nieuwe producten zonder
hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn t.a.v. derden. De koper zal de verkoper in voorkomend geval
volledig vrijwaren. Ingeval van niet betaling op de vervaldag moet de koper de onbetaalde goederen onmiddellijk
op eigen kosten terugsturen naar de verkoper. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies en
vernietigingsrisico's.
13.De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij
wederkoop.

14.Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing
in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
15.Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische
Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te
beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven
Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt
alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.