ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

DE TOLLENAERE NV


1.Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.
2.Onze algemene voorwaarden primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van de koper.
3.Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen
vertragingspenaliteiten aan.
4.Onze firma kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventueel productieverlies bij de klant, niet na
leveringsdatum, noch bij laattijdige levering, en zal derhalve ten allen tijde gevrijwaard blijven van enige
schadevergoeding of boete dienaangaande.
5.Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen contant betaalbaar zonder aftrek korting
contant. In geval van niet betaling op de vervaldag zal een nalatigheidsintrest worden toegepast van 10% te
rekenen vanaf vervaldag, en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is; tevens zal de
hoofdsom worden vermeerderd met 15%, met een minimum van 60 EUR. ten titel van schadevergoeding, naast en
boven de vernoemde intresten, zonder dat ook hier in gebreke dient te worden gesteld.
6.De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
7.De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling ; de vervoerskosten worden ten laste gelegd
van de klant, met een minimum van 8 EUR.
8.Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der
goederen bij onze firma, ingediend worden.
9.De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet
vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
10.Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder
ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en
intresten.De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
11.Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van
gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede
uitvoering der door de kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de
verkopers zich het recht voor, van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te
gaan, behouden de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de
goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
12.De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling is geschied van de
verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten. De koper zal de leverancier verwittigen indien de
goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de
woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.
De koper geeft toelating aan de verkoper of zijn lasthebber om zijn terreinen en gebouwen te betreden teneinde
de goederen terug in bezit te nemen.Zolang de goederen niet volledig betaald werden is het de koper verboden
deze te verkopen buiten de normale handelstransacties om te verpanden of op enige andere wijze als zekerheid
aan te wenden.Wanneer de verkochte goederen verwerkt worden in nieuwe producten, wordt deze verwerking
geacht gedaan te zijn voor rekening van de verkoper die de eigendom verwerft van de nieuwe producten zonder
hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn t.a.v. derden. De koper zal de verkoper in voorkomend geval
volledig vrijwaren. Ingeval van niet betaling op de vervaldag moet de koper de onbetaalde goederen onmiddellijk
op eigen kosten terugsturen naar de verkoper. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies en
vernietigingsrisico's.
13.De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij
wederkoop.

14.Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing
in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
15.Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische
Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te
beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven
Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt
alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Vragen of advies nodig?

Kom langs in onze showroom

Ringlaan 9, 9900 Eeklo
Ma - Vr : 8.00 – 18:00 u
Zaterdag: 8.30 – 12.30 u
Zondag: gesloten

Hierheen!

 
 
 
 

Of neem contact op

info@detollenaere.be
+32 (0)9/377.29.49

 

Contacteer ons